ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) Master of Arts Program in Political Economy (Multidisciplinary Program)


ประกาศ ณ วันที่ 27/05/2020 -- 14:18 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

Master of Arts Program in Political Economy (Multidisciplinary Program)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

วันเวลาเรียน : วันเสาร์- วันอาทิตย์
เวลา 09.00 - 16.00 น.

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดที่
โทรศัพท์ : 053-943573, 053-943519
Email : chancheera.m@cmu.ac.th
รูปเพิ่มเติม