ประชาสัมพันธ์

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป)


ประกาศ ณ วันที่ 25/05/2020 -- 15:56 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป) โดยนักศึกษาสามารถกรอกแบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผ่านระบบ CMU SIS (https://sis.cmu.ac.th/cmusis) ในระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2563 และจะประกาศผลการพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.cmu.ac.th

ทั้งนี้หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943522 ในวันและเวลาทำการ
รูปเพิ่มเติม