ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (M.A. SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY and PH.D. SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY) ประจำปีการศึกษา 2563 #รอบที่ 3


ประกาศ ณ วันที่ 22/05/2020 -- 10:40 น.

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (M.A. SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY and PH.D. SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY) ประจำปีการศึกษา 2563 #รอบที่ 3

#พิเศษ สำหรับปีการศึกษา 2563
1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา 2 ภาคการศึกษา
-ระดับปริญญาโท ลด 15% จำนวน 9,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท) นศ.จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,500 บาท
-ระดับปริญญาเอก ลด 10% จำนวน 11,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 5,500 บาท) นศ.จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 49,500 บาท
2. ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมอีกรายละ 10,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท) สำหรับนักศึกษาทั้งสองระดับ ทุกคน

สมัครออนไลน์: https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2
8 พฤษาคม - 19 มิถุนายน 2563

สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์แบบออนไลน์:
#ระดับปริญญาโท มีทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
#ระดับปริญญาเอก ไม่มีสอบข้อเขียน แต่ผู้สมัครต้องส่ง Proposal เพื่อทำวิทยานิพนธ์และจะต้องระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาฯล่วงหน้าก่อนวันสอบสัมภาษณ์ รายนามคณาจารย์ของภาควิชาฯ หัวข้อวิจัยที่สนใจ และช่องทางติดต่อเบื้องต้น สามารถดูได้ที่ http://soc-anp.soc.cmu.ac.th/staff.php?group=1&lang=th
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 053 943 530 หรือ 082 965 9564 หรือ ananyacmu@gmail.com
รูปเพิ่มเติม