ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ M.S. (Geography and Geoinformatics) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ


ประกาศ ณ วันที่ 22/05/2020 -- 10:23 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
M.S. (Geography and Geoinformatics)
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ

รับสมัครทาง Internet ผ่านระบบ admission
ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย มช.
http://admission.grad.cmu.ac.th
22 พ.ค. - 9 มิ.ย. 63

สอบข้อเขียน ผ่าน e-mail
11 มิ.ย. 63 (09.00-12.00 น.)

สอบสัมภาษณ์ Online ผ่าน Zoom
11 มิ.ย. 63 (13.30 น. เป็นต้นไป

พิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลดค่าค่าธรรมเนียมการศึกษา
4,500 บาท ต่อภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563

รายละเอียดหลักสูตร แบบ 1
(แบบวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ไม่มี Coursework)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php…

รายละเอียดหลักสูตร แบบ 2
(แบบวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต มี Coursework)
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 943505, (053) 943523
(ติดต่อคุณสุดาจันทร์)
รูปเพิ่มเติม