ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่าน จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6


ประกาศ ณ วันที่ 22/05/2020 -- 09:31 น.

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่าน จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ของทุกกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บนระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร และยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2563
รูปเพิ่มเติม