ประชาสัมพันธ์

The result of selection for the lecturer position E210022


ประกาศ ณ วันที่ 05/05/2020 -- 10:07 น.

Announcement
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
The result of selection for the lecturer position E210022- 20200505-100754-The result of selection for the lecturer position E210022.pdf

- 20200505-100754-สำเนาประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก E210022.pdf


รูปเพิ่มเติม