ประชาสัมพันธ์,สำหรับนักศึกษา

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 สำหรับปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 05/05/2020 -- 09:23 น.

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมาตรการหลายด้านให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยเยียวยาและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,500.- บาทต่อภาคการศึกษา หรือ 9,000.- บาทต่อปีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
2. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 สำหรับหลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษามากกว่า 45,000.- บาทต่อภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
สำหรับคณะสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนช่วยเหลือนักศึกษาหรือทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในวงเงิน จำนวน 1,500,000.- บาท โดยทุนช่วยเหลือนักศึกษดังกล่าว คณะจะแจ้งรายละเอียด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน และวิธีการสมัครให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ นักศึกษาที่ยังสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากโครงการลดผลกระทบของนักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้ดังนี้

• การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ)
• การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลาการชำระ)
• เงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท (ภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน 2 เดือน และภาคการเรียนที่1 จำนวน 4 เดือน)
• เงินยืมฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย เดือนละ 2,000 บาท (ภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน 2 เดือน และภาคการเรียนที่ 1 จำนวน 4 เดือน)
• ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 5,000 บาท

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สามารถกรอกแบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผ่านระบบ CMU-SIS ที่ http://sis.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2563
รูปเพิ่มเติม