จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 แบบ สขร 1


ประกาศ ณ วันที่ 01/05/2020 -- 14:01 น.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 แบบ สขร 1- 20200501-140115-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 แบบ สขร 1.pdf
รูปเพิ่มเติม