ประชาสัมพันธ์,สมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 22/04/2020 -- 12:19 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเอกสารแนบ- 20200422-121939-สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก E210022.pdf
รูปเพิ่มเติม