ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 09/04/2020 -- 13:19 น.

เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษามหาวิทยาลัย และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จึงให้จัดปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563- 20200409-131904-ปฏิทินการศึกษา63(ลงนาม19ธค63).pdf
รูปเพิ่มเติม