กิจกรรม

Chiang Mai, Thailand International Women’s Day 2020: Strike, Rise, Equity


ประกาศ ณ วันที่ 26/03/2020 -- 13:53 น.

ทุกวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันสตรีสากล
เป็นวันแห่งการตระหนักถึงผู้หญิงทุกคน ที่ยังต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงในทุกมิติ เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีการประท้วง การสไตรค์ (Strike) และการลุกขึ้นของผู้หญิงจากทุกมุมโลก

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดงาน 'วันสตรีสากล ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
Chiangmai, Thailand International Women’s Day 2020: Strike, Rise, Equity' โดย ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรพัฒนาสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน องค์กรวี-เดย์ ประเทศไทย (V-Day Thailand) ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก อาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง มูลนิธิเอ็มเพาว์เวอร์ มูลนิธิแมพ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา (HRDF) สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (MWF) เครือข่ายสตรีชนพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้พิการ (โกลบอลเชียงใหม่) มูลนิธิประกายแสง องค์กรSWAN กลุ่มYoung Pride Club และสมาคมผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWD) ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สไตรค์แล้วลุกขึ้นเพื่อความเป็นธรรม” (International Women Day 2020: Strike, Rise, Equity)

กิจกรรมสำคัญของงานนี้ ได้แก่ 1) การเดินขบวนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของผู้หญิงจากทั่วโลก: ถ้าผู้หญิงหยุด โลกหยุด (Women’s Global Strike : If the women stop, the world stop) ในช่วงเวลา 17.00 - 17.30 น. จากพุทธสถานมายังลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพ 2) เวลา 19.00 น. การอ่านแถลงการณ์ของกลุ่มผู้หญิง (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มารับฟังและรับมอบหนังสือแถลงการณ์ด้วยตัวเอง 3) กิจกรรมช่วงสุดท้าย เวลา 20.30- 21.00 น. เป็นการเต้นรณรงค์ หนึ่งพันล้านเสียง ยุติความรุนแรง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหลายประเทศทั่วโลกที่ลุกขึ้นต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกกลุ่ม
รูปเพิ่มเติม