ประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ CMU e-learning KC-Moodle (Full Function) เนื่องจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)


ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2020 -- 15:39 น.

ตามที่ ได้ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่จัดการสอนแบบ Online 100% ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU e-learning KC-Moodle (Full Function) ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์ นั้น

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสังคมศาสตร์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จึงขอเลื่อนการอบรมดังกล่าวออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะดีขึ้น

อ้างอิง :
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) จังหวัดเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม