กิจกรรม

คณะสังคมศาสตร์จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOOM เพื่อจัดการสอนแบบ Online 100%


ประกาศ ณ วันที่ 19/03/2020 -- 11:21 น.

จากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และภาวะผลกระทบฝุ่น PM 2.5 คณะสังคมศาสตร์ จัดให้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOOM แก่คณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่จัดการสอนแบบ Online 100%

วิทยากร : นายรชต พิศาลเลิศสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.0-12.00 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์
รูปเพิ่มเติม