สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย


ประกาศ ณ วันที่ 18/03/2020 -- 10:17 น.

UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ระยะเวลา : 3-14 สิงหาคม 2563

เงื่อนไข : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ ที่พัก การเดินทางภายในมาเลเซีย ส่วนค่าเดินทางระหว่างประเทศ ประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563
รูปเพิ่มเติม