สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน TF LEaRN Programme @ NUS 2020


ประกาศ ณ วันที่ 17/03/2020 -- 10:29 น.

โครงการแลกเปลี่ยน TF LEaRN Programme @ NUS 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์

เงื่อนไข : รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีผลงานด้านการบริการชุมชนและมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้นำ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี 10% แรกของชั้นปี และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี จำนวนไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TF LEaRN Programme เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพจาก Temasek Foundation International จำนวน 6,500 SGD ซึ่งจะได้รับเมื่อไปถึง National University of Singapore โดยจะแบ่งจ่ายเป็นสองงวดตามเงื่อนไขทุน หรือหากประสงค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตัวเองสามารถสมัครภายใต้โครงการ Non-Graduating Non-Exchange

ระยะเวลา : หว่างเดือนสิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563 ไ

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 053943502 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563
รูปเพิ่มเติม