สำหรับนักศึกษา,โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Lahore University of Management Sciences Fall 2020 ณ Lahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน


ประกาศ ณ วันที่ 16/03/2020 -- 14:39 น.

โครงการแลกเปลี่ยน Lahore University of Management Sciences Fall 2020 ณ Lahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน

เงื่อนไข : เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ( 2 กันยายน 2563 – 21 ธันวาคม 2563) หรือ 1 ปีการศึกษา (กันยายน 2563 – พฤษภาคม 2564) นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร.053943502 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563
รูปเพิ่มเติม