ประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน University of Saint Joseph Fall 2020


ประกาศ ณ วันที่ 16/03/2020 -- 14:33 น.

โครงการแลกเปลี่ยน University of Saint Joseph Fall 2020 ณ University of Saint Joseph สาธารณรัฐประชาชนจีน

เงื่อนไข : รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน ที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ B2 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563
รูปเพิ่มเติม