ประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Universiti Kebangsaan Malaysia


ประกาศ ณ วันที่ 16/03/2020 -- 14:29 น.

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ระยะเวลา : เดือนกันยายน 2563 - มกราคม 2564

เงื่อนไข : ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง


ส่งเอกสาร : งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 053943502 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
รูปเพิ่มเติม