ประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ในโอกาส ที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques


ประกาศ ณ วันที่ 04/03/2020 -- 14:51 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Center for Social Scienceand Sustainable Development : RCSD) และหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา Center for Ethnic Studies and Development (CESD) ในโอกาสที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Chevalier (Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques) ในฐานะผู้มีคุณูปการด้านการศึกษา จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

พิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ Résidence de France, Rue de Brest กรุงเทพฯ โดยมี H.E. Jacques Lapouge เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบเครื่องราชฯ และรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
รูปเพิ่มเติม