ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 04/03/2020 -- 13:42 น.

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่file/notice/20200304-134257-ประมวลความคิดเห็นคณะสังคมศาสตร์.pdf
file/notice/20200304-134257-ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร.pdf
file/notice/20200304-134257-แบบสมัครคณบดีคณะสังคมศาสตร์.pdf
file/notice/20200304-134257-ข้อบังคับการสรรหาคณบดีฉบับที่1และฉบับที่2.pdf
file/notice/20200304-134257-กำหนดการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์.pdf

รูปเพิ่มเติม