ข่าวผู้บริหาร

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562


ประกาศ ณ วันที่ 01/01/1970 -- 07:00 น.

คณะสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยในช่วงเช้าเป็นการแนะนำภาพรวมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทํากิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด รวมถึงระบบการเรียนการสอน และบทบาทของนักศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะสังคมศาสตร์ ในช่วงบ่ายนักศึกษารับฟังการแนะนำการเรียนการสอน พร้อมทั้งพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละภาควิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2

https://www.cmu.ac.th/th/article/b5439402-52a6-464c-af29-2e7437424411
รูปเพิ่มเติม