ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2


ประกาศ ณ วันที่ 02/03/2020 -- 11:01 น.

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ 2563 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาพร้อมกับขอสมัครทุน CMU Presidential Scholarship ได้
ศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติม https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000001033
รูปเพิ่มเติม