ประชาสัมพันธ์

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)


ประกาศ ณ วันที่ 28/02/2020 -- 16:23 น.

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้ว เพื่อให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ คณะสังคมศาสตร์ จึงขอออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ดังนี้
1. ให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ และมีรายชื่อประเทศ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. บุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อ 1 ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค และกรณีที่พบว่ามีไข้หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ และให้หยุดงาน/เรียนเป็นเวลา 14 วัน สำหรับผู้ไม่มีไข้ หรือไม่มีอาการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมและการสัมมนาใด ๆ เป็นเวลา 14 วัน หลังจากกลับถึงประเทศไทย
3. บุคลากรและนักศึกษาที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเองเพื่อป้องกันมิให้แพร่เชื้อได้ต่อไป
4. ให้บุคลากรและนักศึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
5. ให้หน่วยงานในสังกัดคณะ หลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม หรือการสัมมนาใด ๆ ที่มีการเชิญบุคลากรจากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าร่วมออกไปก่อน โดยอาจให้ใช้ระบบการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์แทน
6. ให้ระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมหรือที่มีบุคลากรหรือนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยผู้จัดต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และคัดกรอง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่เชื้อ
7. คณะสังคมศาสตร์จะดำเนินการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ ได้แก่ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นทางเดิน ห้องน้ำ และบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสสาธารณะ เช่น ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู/อาคาร เป็นประจำทุกวัน จัดให้มีบริการเจลล้างมือตามอาคารเรียน สำนักงาน ห้องน้ำ และจุดต่าง ๆ ทั่วบริเวณคณะ รวมถึงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ให้บุคลากรและนักศึกษารายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติโดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ โทร 053 943511
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันfile/notice/20200228-162336-ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มาตรการและการเฝ้าระ.pdfรูปเพิ่มเติม