ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม ณ หมู่บ้านแม่กำปอง


ประกาศ ณ วันที่ 27/02/2020 -- 10:04 น.

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม ณ หมู่บ้านแม่กำปอง

ระยะเวลา : วันที่ 14-15 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาในพื้นที่ภาคสนาม และสามารถปรับใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการอธิบาย และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่สำคัญทางสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรม และสังคมของชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างกันด้านภาษา และวัฒนธรรม
รูปเพิ่มเติม