ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ ณ วันที่ 26/02/2020 -- 11:53 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช.

การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563

กำหนดจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
(1) ระยะเวลาดำเนินการทั้งขั้นตอนการเตรียมงาน การจัดการสัมมนา และสรุปผลการสัมมนา รวมทั้งสิ้น 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563
(2) จัดการประชุมวิชาการ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตลอดจนคณาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เปิดเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ จากสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยและองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายฯ จำนวน 16 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นประมาณ 250 คน
รูปเพิ่มเติม