กิจกรรม

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Video editing with Adobe Premiere Pro”


ประกาศ ณ วันที่ 26/02/2020 -- 11:42 น.

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

กระบวนวิชา : 170109 เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 ตอน 701 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม : บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Video editing with Adobe Premiere Pro”

วิทยากร : นายคุณวุฒิ บุญฤกษ์

วัตถุประสงค์ : นักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้โดยตรงจากผู้มีความรู้ทางด้านการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ ประกอบการเรียน หรือการนำเสนอผลงาน รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการงาน และอาชีพในอนาคตได้

ระยะเวลา : วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 และในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม