ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Full day inter-faith trip


ประกาศ ณ วันที่ 26/02/2020 -- 11:35 น.

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

กิจกรรม : นำนักศึกษาเข้าดูงานเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

กระบวนวิชา : 170108 “Learning through Activities Course”

ผู้สอน : Dr. Shirley Worland

สถานที่ : 1.วัดป่าเป้า 2.มูลนิธิ Haven 3.Sikh Gurdwara Singh Sabha 4.มัสยิดบ้านฮ่อ 5.วัดไท้หลิน ณ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ระยะเวลา : วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-17.30 น.

จำนวนนักศึกษา : 19 คน
รูปเพิ่มเติม