ประชาสัมพันธ์

Women’s Global Strike: สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ


ประกาศ ณ วันที่ 24/02/2020 -- 15:02 น.

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธุ์ 2563 ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน/องค์กรเพื่อรณรงค์ Women’s Global Strike และการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง (One Billion Rising) โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 25 คน ที่เป็นตัวแทนมาจากกลุ่มผู้หญิงพิการ กลุ่มผู้หญิงที่ต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองลิกไนต์ในชุมน กลุ่ม Young Pride Club กลุ่มเด็กและเยาวชนลูกแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้หญิงและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง และภาควิชาสตรีศึกษา โดยแต่ละกลุ่มได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในชุมชนหรือกลุ่มของตนเอง อาทิ แผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิมนุษยชนในห้องเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนลูกแรงงานข้ามชาติ แผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองในตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และแผนปฏิบัติการเพื่อปกป้องสิทธิของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิของชุมชนบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รวมถึงการร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยุติความรุนแรงบนฐานเพศภาวะเพื่อนำไปดำเนินการในชุมชนหรือพื้นที่การทำงานของแต่ละกลุ่ม/องค์กรต่อไป

ภาควิชาสตรีศึกษาได้กำหนดให้การบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหรือองค์กรเอกชนที่ทำงานเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง เพื่อรณรงค์ผลักดันประเด็นปัญหาของผู้หญิงและกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่น และในปีพ.ศ. 2563 ได้มีการรณรงค์ของผู้หญิงในระดับโลกที่เรียกว่า Women’s Global Strike เพื่อเรียกร้องให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาประท้วง (Strike) หรือเรียกร้องประเด็นปัญหาของตนเองต่อสังคมและรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และรับประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิง ในการนี้ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการการรณรงค์เคลื่อนไหวของ Women’s Global Strike ในระดับท้องถิ่นของภาคเหนือ ประเทศไทย (Local-level Mobilizing for Women’s Global Strike in Northern Thailand) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563 ภายใต้การสนับสนุนทุนของ Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) จำนวน 2,000 ดอลล่าห์สหรัฐ เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศต่อสังคมในระดับท้องถิ่นในภาคเหนือเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ปีพ.ศ. 2563

โครงการ Women’s Global Strike นี้ จะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อระดมปัญหาและแนวทางในการรณรงค์ 2) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการของผู้หญิงในภาคเหนือและการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และ 3) การเดินรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากลเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและที่มีความหลากหลายทางเพศต่อสังคมในระดับท้องถิ่นเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2563
รูปเพิ่มเติม