ประชาสัมพันธ์

โครงการ ASEAN++ Travelling Project เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2563


ประกาศ ณ วันที่ 08/01/2020 -- 10:21 น.

คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) เข้าร่วมโครงการ ‘ASEAN++ Travelling Project 2020’ โดยโครงการมวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้ได้มีโอกาสไปต่างประเทศเพื่อหาประสบการณ์ และสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active learning ผ่านองค์ความรู้ทางด้านภูมิสังคม สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความเป็น global citizen และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

• สมัครเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน

• จัดทำแผนกิจกรรมโครงการ เป้าหมายและสิ่งที่ต้องการไปศึกษาเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับวิชาการหรือสาขาวิชาของนักศึกษา

• เลือกประเทศที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ตามรายชื่อประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์

• ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 (เวลา 16.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ "https://drive.google.com/drive/folders/1W5cOD_PNRNqD18ZbvzyAjJx8fa7x_h5r?fbclid=IwAR3jzGgJUUISG4Ex8u8Ztzmy1c1PKuYweBHDIoBkodojFMzX0-fQMmM0xjM" หรือสอบถามได้ที่ งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (พี่เชอรี่) โทร. 053- 943502รูปเพิ่มเติม