โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล”

4 / ส.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล” ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากร มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาและสามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละกรณีศึกษาตามที่กำหนด

โดยสามารถลงทะเบียน และ Download รายละเอียดโครงการได้ที่ http://ec.oou.cmu.ac.th ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565เข้าชม 26 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม