เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

3 / พ.ค. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) โดยโครงการจะต้องมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1-3 ปี มี TRL หรือ SRL ตั้งแต่ระดับ 4 เป็นต้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และมีภาคเอกชน/ผู้ใช้งาน ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยประกอบด้วย in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ บพข. ได้ที่ https://pmuc.or.th/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ และสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการดังแนบ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเสนอโครงการมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อที่จะได้แจ้งไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัยประกอบการกดรับรองต่อไป


เข้าชม 29 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม