โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2022

1 / เม.ย. / 2565


หน่วยประชาสัมพันธ์

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (GTEC 260 /TOEFL ITP 505 /TOEFL iBT 60 /TOEIC 580 /CEFR B1) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนกันยายน 2565 - มีนาคม 2566) หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือนกันยายน 2565 - กันยายน 2566)
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการฯอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสถานการ์ณการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/NX8-G และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

Application Form
Copy of passport
Copy of Transcript
Copy of language proficiency test

ส่งเอกสารการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565เข้าชม 43 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม