ประชาสัมพันธ์ ย้ายที่ทำการของส่วนงานภายในสำนักงานคณะฯ (ชั่วคราว)

9 / ธ.ค. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแจ้งให้ทราบว่า สืบเนื่องจาก คณะฯ จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 เพื่อดำเนินการ "โครงการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบห้องประชุม และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์" ซึ่งจะต้องมีการย้ายที่ทำการของส่วนงานภายในสำนักงานคณะ ได้แก่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานการเงิน การคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และงานบริหารทั่วไป ไปให้บริการชั่วคราวบริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2565
จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการสามารถติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์เดิม


เข้าชม 78 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม