การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2564

26 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตรจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ เลขานุการคณะกรรมการฯ และอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมเข้าชม 278 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม