ความคืบหน้า การปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

11 / พ.ย. / 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

จากกรณีที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง “ห้องสมุดสังคมศาสตร์” ตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ และมีความวิตกกังวลว่าห้องสมุดจะถูกปิดตัวลงและมีการทำลายหรือทิ้งหนังสือนั้น ทางผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ได้นำข้อคิดเห็นและข้อกังวลต่างๆ ดังกล่าวพิจารณาในการประชุมกรรมการบริหารคณะซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาทั้ง 4 ภาควิชา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และได้เชิญผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมประชุมวาระพิเศษหารือเรื่องดังกล่าวด้วย โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันใน 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก หนังสือที่คณะกรรมการระดับภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ได้เคยคัดเลือกไว้และย้ายใปไว้ที่ภาควิชาและกลุ่มหนังสือซ้ำฉบับกับหอสมุดกลางและห้องสมุดอื่นๆ จะยังคงจัดเก็บไว้ในห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์เช่นเดิม และให้สามารถสืบค้นได้ในระบบ OPAC
ประเด็นที่สอง ให้แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการหนังสือและห้องสมุดจากแต่เดิมที่ประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์จากทุกภาควิชา และตัวแทนจากสำนักหอสมุด โดยให้เพิ่มตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงห้องสมุดการพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศและหนังสือของห้องสมุด และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อไป
นอกจากนี้ เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์และประชาคมได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ เดินทางมาพบกับคณบดีและทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งมีการรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่างๆ โดยคณะสังคมศาสตร์ขอยืนยันว่า ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ยังคงเป็นห้องสมุดที่มีตัวเล่มหนังสือที่ผู้ใช้สามารถจับต้องได้ มีระบบการให้บริการ และมีบุคลากรประจำห้องสมุด ทั้งนี้ การพิจารณาการบริหารจัดการหนังสือ ห้องสมุดและการจัดสรรการใช้พื้นที่ต่างๆ จะดำเนินการผ่านคณะทำงานที่มีตัวแทนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น


เข้าชม 38 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม