อาจารย์ ดร. วรดร ไผ่เรือง ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สป. อว. ปี 2563

25 ตุลาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. วรดร ไผ่เรือง ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สป. อว. ปี 2563 สำหรับโครงการ "ความแปรผันเชิงเวลาของลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กมาก (PM0.1) ในประเทศไทย (Diurnal variation of physical and chemical characteristics of ultrafine particles (PM0.1) in Thailand)" โดยมีระยะเวลาโครงการ 2 ปี


เข้าชม 38 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม