ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดสอนกระบวนวิชาเรียนร่วม ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564

21 กันยายน 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

กระบวนวิชาเรียนร่วม ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาระดับก่อนปริญญาตรี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ

** สามารถโอนหน่วยกิตเข้าสู่ปริญญาได้

- กระบวนวิชา 159100 โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน (Modern World in Everyday Life)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 2,580 บาท (รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
เรียนทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา14.30 – 16.00 น.
รายละเอียดกระบวนวิชา/สมัครเรียน https://cmu.to/SALE100

- กระบวนวิชา 159151 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา (Lanna Society and Culture)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 2,580 บาท (รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
เรียนทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา14.30 – 16.00 น.
รายละเอียดกระบวนวิชา/สมัครเรียน https://cmu.to/SALE151

- หากเป็นนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามช. ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 1,500 บาท

- ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2564

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษาฯ คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 5394 3520
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 5394 3575
วิทยาการศึกษาตลอดชีวิต
โทรศัพท์ 0 5394 3695 หรือ e-mail : lifelong@cmu.ac.th


เข้าชม 19 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม