ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

13 / ก.ย. / 2564


งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อทำหลักฐานการรับทุนการศึกษาที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์


เข้าชม 103 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม