ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18)

21 กันยายน 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18)- 20210910-110703-อว 8392(2).E-ว 439ลว6ก.ย.64เรื่องประกาศอว.COVID-19ฉบับที่18.pdf

เข้าชม 19 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม