การเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2565

21 กันยายน 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

การเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2565

เงื่อนไขในการรับทุนฯ ให้ดำเนินการตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย/ ศูนย์ความเป็นเลิศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีระยะเวลาการสรับสมัคร ดังนี้

1.กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย ที่ปิดโครงการ (หรือได้รับอนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3) เรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านการสมัคร Online ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

2.อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์จะตั้งกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัยใหม่ ให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารแนบแบบรายงาน ปี 2565 ผ่านการสมัคร Online ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

3.สำหรับกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย ที่ยังไม่ปิดโครงการ (ขยายถึง 30 ธ.ค.2564 ) ให้ดำเนินการปิดโครงการให้เรียบร้อยก่อน เนื่องด้วยการยื่นข้อเสนอโครงการต้องอ้างอิงตามผลผลิตที่ทำได้จริง โดยจะทำการเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ผ่านการสมัคร Online ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 14 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย
https://ora.oou.cmu.ac.th/coe2565/

สนใจส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดกำหนดการปิดรับของสำนักงานบริหารงานวิจัยเข้าชม 31 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม