เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

21 กันยายน 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. ทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) โดยสนับสนุนบุคลากรสายโดยจะได้รับการจัดสรรทุน ทุนละ 750,000 บาท หรือ 900,000 บาท
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://cmu.to/06fo9
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ทาง https://cmu.to/VP2022

2. ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหรือองค์กร หรือหน่วยงานตนเอง โดยจะได้รับการจัดสรรทุน ทุนละ 30,000 บาท
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://cmu.to/K1hd2
และส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ทาง https://cmu.to/Lk9YU

ปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

ส่งเอกสารการสมัครได้ตามลิ้งค์ระบบการสมัครออนไลน์ตามรายละเอียดข้างต้น และโปรดแจ้งชื่อพร้อมสำเนาเอกสารการสมัครมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564


เข้าชม 37 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม