เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17

5 สิงหาคม 2564


หน่วยประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facbook Live

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ผ่านเว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc17/ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20210713-162727-นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม.pdf

เข้าชม 34 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม