ประกาศ เรื่อง สนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ NEJM

5 สิงหาคม 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง สนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ NEJM โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้สนใจ นำผลงานที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์และเผยแพร่ ก่อนที่ 30 มิ.ย. 2564 และส่งคำขอรับการสนับสนุนมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ 2564- 20210713-161303-สนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร.pdf

เข้าชม 40 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม