ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 2

5 สิงหาคม 2564


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุม "ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 2" เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอปัญหา/อุปสรรค ทั้งในด้านกิจกรรมนักศึกษาและการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม SB 4107 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์


เข้าชม 99 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม