กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ (ออนไลน์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

5 สิงหาคม 2564


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ (ออนไลน์)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ปฐมนิเทศระดับคณะ (ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ID: 926 7258 4748)
เวลา 10.00–10.30 น. นักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์รหัส 64 เตรียมพร้อมเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ระดับคณะ
เวลา 10.30–11.00 น. รับชมวีดิทัศน์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564และแนะนำผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์
เวลา 11.00–11.45 น. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แนะนำกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจนแนะนำบริการและสวัสดิการ สวัสดิการ ,ทุนการศึกษา กยศ. และแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เวลา 11.45–12.00 น. สโมสรนักศึกษาแนะนำกรรมการบริหารฯ และประธานชมรมต่างๆ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา พร้อมตอบข้อซักถาม

เสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้า พร้อมแจ้ง Link ปฐมนิเทศระดับภาควิชา/สาขาวิชา ในช่วงบ่าย
ปฐมนิเทศระดับภาควิชา/สาขาวิชา (รูปแบบออนไลน์)
เวลา 13.00–13.30 น. นักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์รหัส 64 เตรียมพร้อมเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ในระดับสาขาวิชา
เวลา 13.30–14.30 น. หัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรายละเอียดของหลักสูตร การเรียนการสอนของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา
เวลา 14.30–15.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เวลา 15.30-16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แนะนำตัวและทำความรู้จักกัน รวมทั้งทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่
เสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงบ่าย

*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


เข้าชม 310 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม