ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

25/05/2021

เข้าชม 28


สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้าประกวดได้โดยส่งบทความและใบสมัคร ไปยังสำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือทางอีเมล journal.nacc@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564


รูปเพิ่มเติม