โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : การฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

21/05/2021

เข้าชม 49


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : การฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. โดยเป็นการบรรยายแบบ Zoom Online


รูปเพิ่มเติม