โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Fall Semester 2021 ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

17/05/2021

เข้าชม 59


โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Fall Semester 2021 ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ก่อน 12.00 น.- 20210517-115927-c8f0173b-360e-4ba0-872e-1172a77672c1.pdf
รูปเพิ่มเติม