โครงการแลกเปลี่ยน Hansei University Fall Semester 2021 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

17/05/2021

เข้าชม 56


โครงการแลกเปลี่ยน Hansei University Fall Semester 2021 ณ Hansei University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

กำหนด : ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมถึงประบวนวิชาเอกต่างๆ

ผู้เข้าร่วมโรงการจะได้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ก่อน 12.00 น.- 20210517-113544-ef1c3167-57fc-49de-957d-dd3773fa1841.pdf
รูปเพิ่มเติม