โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Fall 2021

26/04/2021

เข้าชม 49


โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Fall 2021

Chung-Ang University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 หรือบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกักตัว (self-quarantine) เมื่อเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ และปฏิบัติตามาตราของประเทศและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/hvH8nI4รูปเพิ่มเติม